Предметом вивчення навчальної дисципліни є розкриття закономірностей раціональної організації використання земель як засобу виробництва з метою повного раціонального і ефективного його використання.
Навчальна дисципліна повинна забезпечити майбутніх фахівців у галузі використання і охорони земель знаннями щодо сукупності соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно виробничих відносин і розвитку продуктивних сил і які вони застосовують у цій сфері діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи землеустрою.
Змістовий модуль 2. Землеустрій  на національному і регіональному рівнях.
Змістовий модуль 3. Землеустрій на місцевому рівні.